Duidelijk Betrokken

Klachtenreglement Het Friesche Huys Bewindvoering

Artikel 1

  • Het Friesche Huys: de rechtspersoon die optreedt als bewindvoerder over of de inkomensbeheerder van de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen en verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren en klachten volgens het klachtenreglement;
  • Directie: de eigenaar en oprichter van Het Friesche Huys, de heer JP Nagel;
  • Medewerker: iedere andere medewerker van Het Friesche Huys;
  • Cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en voor wie Het Friesche Huys benoemd is tot bewindvoerder, respectievelijk met wie Het Friesche Huys een overeenkomst voor inkomensbeheer heeft gesloten;
  • Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van Het Friesche Huys gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Het Friesche Huys;Klacht: een schriftelijk als klacht bij Het Friesche Huys ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Het Friesche Huys.

 

Artikel 2
De klachtenregeling geld uitsluitend voor cliënten van Het Friesche Huys Bewindvoering. Een klacht kan worden ingediend door diegene die gerechtigd is de bewindvoerder te verzoeken als bedoeld in art.432, eerste en tweede lid van boek 1 van het burgerlijk wetboek. Zij mogen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door derden. De klachtenregeling blijft geldig tot een jaar na het afsluiten van dossiers van ex-klanten. De klachtenregeling geldt ook voor erfgenamen van de klant binnen een termijn van 2 jaar na overlijden van de klant.

Artikel 3
Een klacht wordt ingediend per brief of per mail bij Het Friesche Huys Bewindvoering. Een klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Wanneer een klacht ongegrond wordt verklaard zal dit in een toelichting per brief of mail worden verstrekt. Getracht zal worden de klacht telefonisch dan wel per mail op te lossen. Wanneer dit niet lukt, zal de Het Friesche Huys Bewindvoering een afspraak maken met de cliënt bij hem/haar thuis of bij een hulpverleningsorganisatie. Eventuele oplossingen of gemaakte afspraken zullen door Het Friesche Huys Bewindvoering schriftelijk binnen 10 werkdagen worden bevestigd aan de cliënt.

Artikel 4
Wanneer de cliënt zich inmiddels met dezelfde klacht tot de rechtbank heeft gewend zal de klachtenprocedure genoemd in artikel 3 worden stopgezet om reactie van dezelfde rechtbank af te wachten. Als deze reactie is ontvangen zal Het Friesche Huys Bewindvoering hierop binnen 10 werkdagen schriftelijk reageren. Wanneer er door de rechtbank wordt opgeroepen op een eventuele zitting te verschijnen zal hier gehoor aan worden gegeven door Het Friesche Huys Bewindvoering 

Artikel 5
Het Friesche Huys Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten; dit zal worden bijgehouden in het klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om de meest voorkomende klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Artikel 6
Als de klant meent dat zijn klacht niet naar behoren is opgelost na het doorlopen van de klachtenprocedure van Het Friesche Huys Bewindvoering, zal de klant erop gewezen worden, dat hij deze klacht bij de kantonrechter of branchevereniging kan neerleggen middels de klachtenprocedure van deze branchevereniging.

Artikel 7
Alle klachten en bezwaren zullen door Het Friesche Huys Bewindvoering met strikte geheimhouding worden afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal er vooraf toestemming aan de klant gevraagd worden.

Artikel 8
Bovenstaande klachtenregeling treedt in werking op 1 januari 2010 en geldt voor onbepaalde tijd. Het klachtenregelement voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 van het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.